تبلیغات
BLOOM - ♫ believix ♫
♥Earth girls ruls♥

x (بلیویکس) تغییر شکل اعضای وینکس در سیزن 4 است.شکلکــ های آینـ ـ ـازاین تغییر شکل پس از Enchantix (انچانتیکس)میباشد شکلکــ های آینـ ـ ـازولی وقتی وینکس در قسمت اخر سیزن 4 به سمت مجیکس پرواز میکنندشکلکــ های آینـ ـ ـاز با شکل انچانتیکس هستند نه به شکل اخرین تغییر شکلشان.

اطلاعات مورد نیازشکلکــ های آینـ ـ ـاز
یک پری برای تبدیل شدن به Believix بایدکاری کند مردم به پری ها و جادو اعتقاد پیدا کرده شکلکــ های آینـ ـ ـازو ان را باور کنند.شکلکــ های آینـ ـ ـازدر نتیجه Believix تنها میتواند در زمین یا جایی که مردم آن به جادو اعتقاد ندارد بدست آورده شود.Believix وقتی بیشتر مردم جادو را باور کنند قوی تر میشود پس یعنی اگر پری نمیتوانست مردم را به وجود داشتن جادو متقاعد سازد قدرتش تضعیف میشود.
بلیویکس دارای 4 بال است:شکلکــ های آینـ ـ ـازبال معمولی،بال Speadix ، Zoomix ،Tracix . اعضای وینکس Believix خود را در قسمت 6 از فصل 4 بدست می آورند وقتی که راکسی آنهارا باور میکند.بلویکس خود راکسی هم در قسمت 12 از فصل 4 است.وقتی که آرتو سگ راکسی به شدت مجروح است و راکسی مجبور به تغییر شکل میشود مانند انچانتیکس بلوم .بلیویکس راکسی احتمالا" ناقص است چون او در طول کارتون تغییر شکلشکلکــ های آینـ ـ ـازSpeadix ، Zoomix ،Tracix نمیکند.

در قسمت 19 از از فصل 4 اعضای وینکس نیروی جدیدی کسب میکنندشکلکــ های آینـ ـ ـازبه نام Sophix .این نیرو یکی از هدایای سرنوشت است(هدیه ی دانش،پری آبی رنگ) که مانند گلی به وینکس داده میشود و در این نیرو اعضای وینکس قدرتی شبیه به گیاهان پیدا میکنند و توانایی هماهنگی کامل با طبیعت را دارند.
دومین هدیه (هدیه ای از شجاعت، پری سبز رنگ) شجاعت ان هارا افزایش میدهد.تغییر شکلی با قدرت یخ.Lovix .
سومین هدیه (هدیه ای از تاریکی ،پری نارنجی رنگ) تغییر شکلی در دختران بوجود نمی آورد ولی با آن میتوان کسی را که مرده دوباره به زندگی برگرداند ولی آن را فقط یک بار میتوان استفاده کرد.

سوال مهمی که در اینجا پیش می اید این است که چرا اولین بار استلا در قسمت 1 از فصل 1 وقتی مادر و پدر بلوم را به جادو معتقد میسازد بلیویکس را کسب نمیکند؟احتمالا" در ساده ترین شرایط پری باید اول تغییر انچانتیکس بکند تا موفق به کسب بلیویکس شود.

توانایی های جادویی
همرا با نیروی Believix ، پری قدرتِ رسیدن به قلب یک فرد و کمک به غلبه بر عادات بد

یا نقاط ضعف آن فرد را دارد.هر پری نوع متفاوتی از این قدرت را دارد:

بلوم: Strength of Life - دوام زندگیشکلکــ های آینـ ـ ـاز
....................................................... استلا: Dawn of Light - نور سحرشکلکــ های آینـ ـ ـاز
....................................................... موزا: Bright Heart - قلب روشنشکلکــ های آینـ ـ ـاز
.......................................................


 تکنا: Gem of Mind - گوهر ذهنشکلکــ های آینـ ـ ـاز
....................................................... فلورا: Breath of the World - رایحه جهانشکلکــ های آینـ ـ ـاز
.......................................................لایلا: Spirit of Courage - روح شجاعتشکلکــ های آینـ ـ ـاز
.......................................................


راکسی: هیچ چیز شکلکــ های آینـ ـ ـاز( با این حال میتوان گفت او نیز یکی دارد و به راحتی نمیتواند از ان استفاده کند)شکل نهایی؟


دیگر چیزی که نشان میدهد انچانتیکس فورم نهاییی پری هاست این است که در آلفه آ تحت یک دوره ی 3 ساله دانش آموزان ابتدا قدرت پری استاندارد(ٌWinx) خود را کنترل میکنند ،بعد چارمیکس خود را بدست می آورند و سپس انچانتیکس.بلیویکس در مدرسه ی آلفه آ مورد مطالعه قرار داده نمیشود.این قدرت برای یک پری در سطح طبیعی نیست و هر کسی نمیتواند قدرت بلیویکس را بدست آورد.در پایان فصل 4 زمانی که وینکس پرواز خود را به سوی مجیکس اغاز میکنند با فرم انچانتیکس خود از زمین خارج میشوند.
برای دیدن تغیر شکل بلیویکس شدن وینکس ها شکلکــ های آینـ ـ ـازروی عکس کلیک کنشکلکــ های آینـ ـ ـاز