تبلیغات
BLOOM - تعداد سیزن ها فیلم ها و اهنگ های وینکس
♥Earth girls ruls♥

16000000سلام به همه ی طرفدار های این وب16000000

mahsae-aliدر این صفحه من تعداد سیزن ها تعدادmahsae-ali

فیلم های 3بعدی و تعداد اهنگ هارو مینویسم

07100000سیزن 1 :مجیک وینکس07100000

16000000سیزن 2 :مجیک وینکس و چارمیکس16000000

mahsae-aliسیزن 3 :انچانتیکسmahsae-ali

سیزن 4 :بلیویکس

07100000سیزن 5 :هارمونیکس و سایرنیکس07100000

ali-mahsaفیلم های 3بعدیali-mahsa

ali-mahsaفیلم 3بعدی 1: انچانتیکس 3بعدیali-mahsa

ali-mahsaفیلم 3بعدی 2:بلیویکس 3بعدیali-mahsa

160000002 سیزن بازسازی شده16000000

mahsae-aliسیزن 1 و 2 بازسازی شده و کلmahsae-ali

این دو سیزن به 4تا قسمت تبدیل شده

07100000که 3 تا قسمت برای سیزن 1 و 1 قسمت07100000

16000000برای سیزن 2 بود ! هرکدوم از قسمت های16000000

mahsae-aliبازسازی شده 50 دقیقه است !mahsae-ali

سیزن 1 بازسازی شده

07100000سیزن 2 بازسازی شده07100000

منبع : http://bloom-magical-adventure.mihanblog.com/